Arts

NASI INDLELA YOKUTLOLWA KWESIMEMO:

KUKGHUTJHULWE NGEBEKONYANA! 

Sitjhaba sakaNzunza noManala kanye nomphakathi woke ovela kizo zoke iingcenye namatjhuba, siyanimema emnyanyeni wequde lapho kuzabe kukhuliswa khona uNtazi, obuphetjhani bakababa uSoMjanyelwa kanye nomma uNoMjanyelwa, onguNaMasango.

Umnyanya uzabe uhleleke ngalendlela:

 

  • Indawo: Mhlabaneni, eGagadwini.
  • Inomboro yomuzi: 116 Gagadu Section.
  • Ilanga: 28 kuMhlolanja 2019, ngoMgqibelo.
  • Isikhathi: Nalithi phatjha! Likhupha ihloko beliyozilahla kunina.

Onimemako nguSoMjanyelwa noNoMjanyelwa.

Kungavela nelibolileko emndenini wakwaMahlangu naningaphumelela ukuza.

Ozwileko atjele ongakezwa. Sizabe sifinya ngendololwana!

Inyawo lizabe libetjhwa egagadwini kuvungame ithuli, kusikinyeke nesinedolo.

Abanemibuzo nalabo abafuna iinkomba, bangadosela kilezi iinomboro: 082 6354 556 (USuhla), nofana O73 8865 999 (UMrube). 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
SAcoronavirus.co.za

For more information on COVID-19 and government regulation: Click here

Emergency Hotline: 0800 029 999 WhatsApp Support Line: 0600-123456
Close
Close