Arts

IZINDLU ZAKWAMAHLANGU NGOKULANDELANA KWAZO

Izindlu zakwaNzunza (Mahlangu) zinerherho elihle begodu elingaphikiseki ngombana zikhamba ngamadodana athwala isiba lokubusa isitjhaba samaNzunza. Asithi uMgwezana ngenyama mkhulu kunoMrhetjha ngenyama, sithi indlu ezibiza ngoMgwezana yikulu kunendlu ezibiza ngoMrhetjha kunye nezinye izindlu.

Nanzi izindlu ngokulandelana kwazo:

1. Mgwezana – babelethwa nguMagodongo noMrabheli kaMgwezana kaMahlangu
2. Gembe – babelethwa nguGembe kaMgwezana kaMahlangu
3. Sirudla – babelethwa nguMrhabuli kaMahlangu
4. Kawule – babelethwa nguMdalanyana kaMahlangu
5. Busehla – babelethwa nguBusehla kaMaridili kaMahlangu
6. Hlanguza – babelethwa nguHlanguza kaMaridili kaMahlangu
7. Maridili – babelethwa nguNyoni, Zondwako no SoMalila kaMaridili kaMahlangu
8. Bungela – babelethwa nguBungela kaMahlangu
9. Mbili – babelethwa nguMbili kaBungela
10. Khoza – babelethwa nguKhoza kaMahlangu
11. Mzwezi – babelethwa nguMzwezi kaMahlangu
12. Malila – babelethwa nguThisani (Madlelila) kaMahlangu
13. Mrube  – babelethwa nguPhaswana kaMahlangu
14. Lamula – babelethwa nguMaqandela kaMahlangu
15. Dima – babelethwa nguDima kaMahlangu
16. Goda – babelethwa nguGoda kaMahlangu
17. Bongwe – babelethwa nguMagalela, Mtholisa noMathiba kaBongwe
18. Maobholi – babelethwa ngu Baphathele, Mavula (SoSehlekile) no Khonile kaMagobholi
19. Ntobela – babelethwa nguNtobela kaMrhetjha
20. Mrhetjha – babelethwa nguSindeni kaMrhetjha
21. Bhorholo – babelethwa nguBhorholo kaMrhetjha
22. Petha – babelethwa nguDiye nnoNyengelele kaPetha
23. Mabhuma – babelethwa nguMabhuma kaPetha
24. Litjhaba – babelethwa nguMagida Litjhaba kaPetha
25. Kotheni – babelethwa nguKotheni kaNdzundza
26. Ndimande – babelethwa nguNdimande kaNdzundza
27. Qongo – babelethwa nguQongo kaNdzundza
28. Dhlomo – babelethwa nguDhlomo kaSikhube kaMhlanga
29. Mgabhana – sisabarhubhulula
30. Rhulwana – sisabarhubhulula kodwana bavela eembongweni zakwaBongwe
31. Mthakomo – sisabarhubhulula

 Nawunomfakela mayelana nezindlu zakwaMahlangu nokulandelana kwazo, sibawa usithumele zona ku- Mpumalangapress@gmail.om

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close