News

Yazi kabanzi ngeengaba zamabizo wesiNdebele

 

 

Kuneengaba zamabizo ezikhiqizako nezingakhiqiziko begodu ziyahluka.

 

  1. Iingaba zamabizo ezikhiqizako zihlukaniseka ngobunye nobunengi.

 

  • Isibonelo:  isigaba 1; ibizo- Umuntu (Ibizo umuntu lisebunyeni)
  • Isigaba 2; ibizo- abantu (Ibizo abantu lisebunengini)

 

Ngamanye amagama iingaba zamabizo ezikhiqizako uzozibona ngebizo elinobunengi.

 

  1. Iingaba zamabizo ezingakhiqiziko zihlukaniseka ngibizo elinganabo ubunengi.

 

  • Isibonelo:  isigaba 14; ibizo- uBuso  (Ibizo ubuso alinabo ubunengi) 
  • Isigaba 15: ibizo ukudla (ibizo ukudla alinabo ubunengi)

 

ISIGABA       ISITHOMO             IBIZO

 

1 (a)         u-                        -ubaba

1             um/umu               -umuntu 

2 (a)       abo                     -abobaba

2             aba/abe               -abobaba

3             um/umu               -ukuthi

4             imi                       -imithi 

5             i/ili/il                     -ilihlo/ikomo 

6             ama/ame               -amehlo/amanzi 

7             isi/is                      -iskolo

8             ii/iin/izi/iim             -iinkolo 

9             i                            -ikomo/ imbuzi 

10           iin/iim                   -iinkomo/iimbuzi 

11             –                          

12             –                           

13             –                           

14           ubu/ub                  -ubuntu/ubuso 

15           uku/uk                    -ukudla/ukufa

16           pha/phe                 -phasi/phezulu 

17           ku                          -kude               

 

  1. Ukusebenzisa ibizo emutjhweni ngokulandela ihlelo leengaba zamabizo.

 

Angekhe wathi: Unina likaMsongelwa.

Uzokuthi: unina kaMsongelwa.

 

-ibizo  (unina) liwela ngaphasi kwesigaba 1 (a)

-isivumelwano sebizo (unina) ngu (ka) ngombana angekhe uthi unina likaMsongelwa (u (li)

 

Akasiso isivumelwano sebizo elingaphasi kwesigaba 1 (a) kodwana u (li) sivumulwano sebizo elingaphasi kwesigaba 5. Isi: ilihlo (ilihlo likaMsongelwa) khange uthi (ilihlo kaMsongelwa.)

 

Umtloli:  nguThobile uNaBuso Skhosana. Umrhubhululi ngesiNdebele. 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close