ArtsNews

Ikhethiwe indoni yamaNdebele 2018/19

KwaNdebele- Ngomhlaka ka 14 kuVelabahlinze eMdala Environmental Center, isichema sehlelo leNdoni yesitjhaba samaNdebele esidoswa phambili ngumma uThuthukile Kabini besibambe umnyanya wokukhetha indoni yamaNdebele.

Abantu abatjha bebazele baphuphuma bazokufundiswa ngendlela ehle ekumele baziphathe ngayo, bazi imvelaphi yabo, bayeleliswa nokubasusa emigurugurwini kanye neendakamizweni ngomqopho wokubalungiselela ikusasa elihle nelikhanyako.

Ophume phambili wakhethwa njengendoni yamaNdebele yaka 2018 ngu Buhlebendabuko Ntuli (18) weKwagga A. Kwathi umphekeleli wakhe kwakhethwa uNkosinathi Ndebele (17) weMountainview Zone 6, KwaMhlanga.

Umma uThuthukile Kabini ukhuthaze ababelethi wathi abawusekele umnyanya lo ngoba ufundisa abantwana ihlonipho kanye nendlela yokuziphatha emiphakathini abaphila kiwo.

Emnyanyeni lo abantwana bebahlolwa ukuthi basese bantazana abapheleleko, abakathintisi begodu abakathintwa ngezomseme nanyana ukwabelana ngamabhayi.

“Ngithabekhulu ngombanyana abentazana beze ngobunengi ngoba bayazzithemba begodu bathanda ukuziphatha kuhle,” kutjho Umma uThuthukile Kabini ongumdosiphambili weNdoni yamaNdebele.

Umnyanya lo begade ukhanjelwe msunguli weNdoni uDorhodera Nomcebo Mthembu, Indoni ephumako nguKozwana Skhosana nomphekeleli wakhe uBenny Mahlangu, ubukhosi bakwa Fene, undabezitha uGija Mahlangu, uNdabezitha uMabhena wema K, uNonsikelelo Zwane womnyango wezobukghwari namasiko nendabuko eMpumalanga, kanye nendlu yamakhosi eMpumalanga, abarhatjhi beKwekwezi FM uBranco Nkambule noNomalanga Mnguni, umnyango wezefundo eNkgangala District, neMeyara  yeThembisile Hani uNomsa Mtsweni.

Ihloso yeNdoni kufundisa abantu abatjha ngendlela ehle ekumele baziphathe ngayo, bazi nemvelaphi yabo, ukubalungiselela ikusasa elihle nelikhanyako, nokubasusa emigurugurwini kanye neendakamizweni.

Umnyanya omkhulu weNdoni uyokubanjelwa eDurban ngomhlaka 15 kuNobayeni. IMpumalanga Press ibafisela itjhudi boke abakhethiweko.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close